W

Walgrave, L. (2002). Taboe of vooroordeel: verantwoord onderzoek van allochtone jongeren en criminaliteit. Alert : voor sociaal werk en politiek., Jrg. 28 nr. 1, p. 84-92

Walker, A. (2001). Borderline-dans. Amsterdam: Nieuwezijds.

Watzlawick, P.; Beavin, J.; Jackson, D. (2001). De pragmatische aspecten van de
menselijke communicatie.
4e druk. Houten/ Diegem: Bohn Stafleu van
Loghum.

Watzlawick, P.; Weakland; Fisch, R. (1994). Het kan anders. Houten/Diegem: Bohn
Stafleu van Loghum.

Weiner, T. (2007) Een spoor van vernieling. Amsterdam: De bezige Bij.

Weisel, D.L. (2004). Problem-oriented guides for police problem-specific guides series. U.S. Department of Justice office of Community Oriented Policing Services, no.9.

Weisel, Deborah Lamm. (2002). Contemporary gangs: an organizational analysis. New York: LFB Scholary Publishing.

Welzenis, I. Van. (1992). Fans of hooligans? Constructieve aanpak van voetbalgeweld en -vandalisme door Fan-Coaching. Leuven: Garant.

Werkgroep alternatiever sancties jeugdigen (1985). ‘Alternatieve sancties voor jeugdigen’ ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade]. (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4014.

Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1). (22 november 2013). Belgisch Staatsblad.

Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. (20 februari 2007). Belgisch Staatblad, 8169.

Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. (25 januari 2007). Belgisch Staatsblad.

Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. (27 juni 1969). Belgisch Staatsblad, 6446.

Wet van 8 april 1965 tot wijziging van de wet van betreffende de jeugdbescherming (25 juni 1969). Belgisch Staatsblad, 4014.

Wet van 2 december 1982 tot indeling van de jeugdpolitie bij de gerechtelijke politie bij de parketten (5 april 1984). Belgisch Staatsblad, 4215.

Wet van 2 februari 1994 tot wijziging van de wet (8 april 1965) betreffende de jeugdbescherming (17 september 1994) Belgisch Staatsblad, 23629.

Wet van 10 augustus 2005 tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen (2 september 2005). Belgisch Staatsblad, 38462.

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. (BS 13/07/2007).

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. (BS 13/07/2007).

Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en een jeugdrechtbank. (27 september 2013). Belgisch Staatsblad, 68429.

Wever, J.M. (1983). ‘De strafrechtelijke procedure voor jeugdigen.’ Arnhem: Gouda Quint.

Weytjens, K. (2010). Onveiligheidsgevoel in de stad: De (on)veilige weg naar het werk. HRMagazine : mens en werk., 16,169 ; p. 30-32

White, J. L., Moffitt, T. E., Caspi, A., Bartush, D. J., Needles, D. J., & Stouthamer-Loeber, M. (1994). Measuring Impulsivity and examining its relationship to delinquency. Journal of Abnormal Child Psychology, 103, 192–205.

Whitford, M.J. (1991) Getting rid of graffiti. A practical guide to graffiti removal and anti-graf‐ fiti protection. New York: E & F N Spon.

Wietsma, A.( 1986). Strijd om de straat: vandalisme, maatschappelijke kontrole en automatisering. Amsterdam: SUA.

Wildemeersch, D.; Masschelein, J. (2006). Caught-In-Between: Exploring the Complexities of School Vandalism. Case Study Research in Kenya.

Wilks lambda. (2015). In Blackwell publishing/special articles. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://www.blackwellpublishing.com/specialarticles/jcn_9_381.pdf

Willems, R. (2009). Jongeren & criminaliteit: Een criminologische benadering.

Wilson, P. (1988) Preventing Vandalism and Graffiti. Journal of Security Administration, 11(2), 28-35.

Wittebrood, K. & Beem, M. van. (2004). Sociale veiligheid vergroten door gelegenheidsbeperking: wat werkt en wat niet? Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Wittebrood, K. (1999). Trends in geweldscriminaliteit: een vergelijing tussen politiestatistieken en slachtofferenquêtes. Tijdschrift voor criminologie (3) 250-267

Wittebrood, K. (2000) Trends in jeugdgeweld. Tijdschrift Justitiële verkenningen (1) 21-34

Wittebrood, K. (2003) Ouders en criminaliteit: slachtofferschap en angst voor criminaliteit. Tijdschrift Geron: over ouder worden en maatschappij (4) 4-8

Wittebrood, K. (2006) Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden. Den Haag: sociaal en cultureel planbureau.

Wittebrood, K. (2006) Slachtoffers van criminaliteit: uit het SCP-rapport. Tijdschrift TSS; sociale vraagstukken (5) 38-93

Wooden W.S., & Lou Berkey M. (1984). Children and Arson: America's Middle Class Nightmare. New York & London: Plenum Press.