Regelgeving

Anniek

 • Wet van 8 april 1965 tot wijziging van de wet van betreffende de jeugdbescherming (25 juni 1969). Belgisch Staatsblad, 4014.
 • Wet van 2 december 1982 tot indeling van de jeugdpolitie bij de gerechtelijke politie bij de parketten (5 april 1984). Belgisch Staatsblad, 4215.
 • Wet van 2 februari 1994 tot wijziging van de wet (8 april 1965) betreffende de jeugdbescherming (17 september 1994) Belgisch Staatsblad, 23629.
 • Wet van 10 augustus 2005 tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen (2 september 2005). Belgisch Staatsblad, 38462.
 • Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en een jeugdrechtbank. (27 september 2013). Belgisch Staatsblad, 68429.

Delphine

 • Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 7 april 2011 (13 maart 2014). Belgisch Staatsblad.
 • Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (15 mei 2012). Belgisch Staatsblad.
 • Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (11 juni 2002). Belgisch Staatsblad.
 • Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (25 januari 2007). Belgisch Staatsblad.
 • Wet betreffende de civiele veiligheid (15 mei 2007). Belgisch Staatsblad.

Dennis

 • Artikel 528 van het Koninklijk besluit tot bepaling van elke vernieling en elke beschadiging van andermans roerende eigendommen, gepleegd met behulp van geweld of bedreiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen. (01-01- 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (15 mei 2012). Belgisch Staatsblad.
 • Artikel 453 van het Koninklijk besluit tot bepaling van gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan grafschennis. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Artikel 5 houdende regels met betrekking tot ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet internationale misdrijven). (9 juni 2003). Belgisch staatsblad
 • Wet betreffende de civiele veiligheid (15 mei 2007). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. (26 juni 1991). Belgisch Staatsblad, 14269.

Eline

 • Artikel 526 van het Koninklijk besluit tot bepaling van gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Artikel 453 van het Koninklijk besluit tot bepaling van gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan grafschennis. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Artikel 523 van het Koninklijk besluit tot bepaling van vernieling van een machine, die aan een ander toebehoort en bestemd is voor voortbrenging, omzetting of verdeling van drijfkracht of voor het verbruik ervan voor andere dan louter huishoudelijke doeleinden, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en tot geldboete van vijfhonderd euro. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Artikel 528 van het Koninklijk besluit tot bepaling van elke vernieling en elke beschadiging van andermans roerende eigendommen, gepleegd met behulp van geweld of bedreiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Artikel 532 van het Koninklijk besluit tot bepaling van doodslag om de vernieling of de beschadiging te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren, wordt gestraft met levenslange opsluiting. (11 augustus 1996). Belgisch Strafwetboek.

Ellen

 • Het verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon heeft in artikel 165 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (nieuw venster) volgende bepalingen rond sport opgenomen:
„… De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie.”;
Het optreden van de Unie is er op gericht: …. - “de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen, en door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen.”;
De Unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake onderwijs en sport bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.
Deze bepalingen traden op 1 december 2009 in werking. Ze vormen de basis voor een geformaliseerde samenwerking binnen de EU en de ontwikkeling van een echte “Europese dimensie in het sportbeleid”. Met deze nieuwe bepalingen kan de EU het beleid van de lidstaten ondersteunen, coördineren en aanvullen.

Flore

 • Artikel 5 houdende regels met betrekking tot ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet internationale misdrijven). (9 juni 2003). Belgisch staatsblad
 • Art.526. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt : Grafsteden, gedenktekens of grafstenen. Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht. Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst. (01-01-2002). Belgisch strafwetboek.
 • Artikel 528 van het Koninklijk besluit tot bepaling van elke vernieling en elke beschadiging van andermans roerende eigendommen, gepleegd met behulp van geweld of bedreiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen. (01-01- 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Art. 529 Indien het feit gepleegd wordt in vereniging of in bende, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. De hoofden en de aanstokers worden gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.( 13-03-2003); Belgisch strafwetboek.
 • Artikel 531 van het Koninklijk besluit. Indien het geweld of de bedreiging met behulp waarvan de vernieling of de beschadiging wordt gepleegd, een ziekte of een lichamelijk letsel als bedoeld in artikel 400 ten gevolge heeft, worden de schuldigen gestraft met de straf onmiddellijk hoger dan die waarmee zij op grond van de twee vorige artikelen zouden worden gestraft. (g.d) Belgisch strafwetboek.

Gaëlle

 • Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (15 mei 2012). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker. (30 september 2015). Belgisch Staatsblad, 61150.
 • Artikel 453 van het Koninklijk besluit tot bepaling van gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan grafschennis. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Artikel 526 van het Koninklijk besluit tot bepaling van gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.
 • Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (11 juni 2002). Belgisch Staatsblad.

Jana

 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. (26 juni 1991). Belgisch Staatsblad, 14269.
 • Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. (18 mei 1999). Belgisch Staatsblad, 22313.
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van een vergoeding wegens verlies, vernieling of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, uitrustingsstukken, meubilering of bevoorradingswaren. (25 februari 1959). Belgisch Staatsblad, 1207.
 • Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade]. (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4014.
 • Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. (20 februari 2007). Belgisch Staatsblad, 8169.

Laurence

 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. (11/12/2015). Vlaamse codex.
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal. (30/05/1996). Vlaamse codex.
 • Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. (16/10/2006). Vlaamse codex.
 • Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar. (21/03/2008). Vlaamse codex.
 • Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk. (01/01/2014). Vlaamse codex.

Ronny

 • Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. (2007, 25 januari). Belgisch Staatsblad.
 • Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. (2007, 13 december). Belgisch Staatsblad.
 • Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. (2007, 13 juli). Belgisch Staatsblad.
 • Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. (2002, 27 augustus). Belgisch Staatsblad.

Ruth

 • Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het contract inzake de preventie van graffiti afgesloten tussen de stad Gent en de Staat. (4 mei 1999). Belgisch Staatsblad.
 • Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. (25 januari 2007). Belgisch Staatsblad.
 • Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1). (22 november 2013). Belgisch Staatsblad.
 • Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie (1). (21 november 2013). Belgisch Staatsblad.
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 betreffende diverse maatregelen inzake de strijd tegen schooluitval, uitsluiting en geweld op school (1). (8 januari 2009). Belgisch Staatsblad.

Saar

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed (4 juni 2004). Belgisch Staatsblad, 81042.
 • Graffiti - Vandalisme - Bestraffing - Kostprijs van de verwijdering – Preventie (22 mei 2013). Schriftelijke vraag Belgische Senaat, 5-9073.
 • Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het technisch reglement distributie gas Vlaams Gewest (4 april 2007). Belgisch Staatsblad, 23079.
 • Tips voor de lokale veiligheid. Graffiti: een zaak van de gemeente (maart 2006). Veiligheids- en preventiebeleid federale regering, 8.