Organisaties

Betaald Voetbal Organisatie (BVO)
Werking
Een BVO staat voor een "Betaald Voetbal Organisatie". Elke profclub heeft een eigen jeugdopleiding. Veel jonge jongens worden gescout door deze clubs. Een goede opleiding van een jeugd voetballer kan het resultaat van een profvoetballer opleveren.
Doelgroep
Elke doelgroep

Blink!
Contact
De Joert
Weidestraat 81
8310 Brugge
T. 050 32 60 82

Lena Boydens
coördinator Blink!
medewerker Netwerk Leerrecht
gsm 0473 71 69 21
eb.knilbtuo-emit|snedyob.anel#eb.knilbtuo-emit|snedyob.anel

Anne Sabbe
Netwerk Leerrecht
T. 050 32 60 86
gsm 0471 95 03 38
eb.knilbtuo-emit|ebbas.enna#eb.knilbtuo-emit|ebbas.enna

Gudrun Timmerman
jongerenbegeleidster Blink!
gsm 0470 12 54 81
eb.knilbtuo-emit|namremmit.nurdug#eb.knilbtuo-emit|namremmit.nurdug

Johanna Slembrouck
jongerenbegeleidster Blink!
gsm 0470 12 54 79
eb.knilbtuo-emit|kcuorbmels.annahoj#eb.knilbtuo-emit|kcuorbmels.annahoj

Katrien Van Dycke
jongerenbegeleidster Blink!
gsm 0470 12 54 80
eb.knilbtuo-emit|ekcydnav.neirtak#eb.knilbtuo-emit|ekcydnav.neirtak
Doelgroep
Het project richt zich op jongeren die moeilijkheden hebben op school. Dit op psychosociaal, emotioneel of gedragsmatig gebied.
Doelstelling
Reïntegratie van leerlingen in het onderwijs. Dit door voorkomen van schooluitval, reductie gedragsproblematiek, neutralisering probleemsituatie en versterken schoolteam.

BOA's
Contact
Voor vragen over BOA’s kan je terecht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis)
Werking
Een boa mag bepaalde strafbare feiten opsporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven.
Doelgroep
Een boa mag bepaalde strafbare feiten opsporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven.

CAW
Contact
Onthaal Kortrijk:
Voorstraat 53
8500 Kortrijk
Tel 056 53 21 51
eb.nerednaalvtsewdiuzwac|kjirtrok.laahtno#eb.nerednaalvtsewdiuzwac|kjirtrok.laahtno
Werking
Vraag stellen
Hulpverlener luistert naar verhaal, geeft advies, informatie en praktische hulp (eventueel verdere begeleiding)
Hulp is altijd gratis (uitzondering: opvang)
Keuzes worden gerespecteerd
Indien nodig komt hulpverlener aan huis
Dossier wordt opgemaakt (mag geweigerd worden)
Doelgroep
Mensen met vragen en/of problemen

CBS
Contact
DEN HAAG
Bezoekadres:
Henri Faasdreef 312
2491 JP Den Haag
Postadres:
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Telefoon:
(070) 337 38 00
HEERLEN:
Bezoekadres:
CBS-weg 11
6412 EX Heerlen
Postadres:
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen
Telefoon:
(045) 570 60 00
Werking
Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hun taak is het publiceren van betrouwbare en samenhangende informatie.
Doelgroep
informatie voor:
- Bedrijven
- Beleidmakers
- Decentrale overheden
- Deelnemers CBS-onderzoek
- Leveranciers
- Media
- Onderwijs
- Onderzoekers
- Publiek
→ Een vrij breed publiek.

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV)
Contact
Het CIV vergaart, bundelt, verspreidt, signaleert en evalueert relevante kennis en informatie rond voetbalvandalisme voor politie en veiligheidspartners
Werking
Het CIV vergaart, bundelt, verspreidt, signaleert en evalueert relevante kennis en informatie rond voetbalvandalisme voor politie en veiligheidspartners
Doelgroep
Elke doelgroep

Centrum voor criminaliteitspreventie en veilighedi (CCV)
contact
Adres:
Churchilllaan 11
in Utrecht
Telefoon:
030- 751 6700
Werking
Het CCV biedt professionals, ondernemers en burgers praktische tools die bijdragen aan een veilig Nederland: van stappenplannen en webdossiers met best practices tot digitale tijdschriften en voorlichtingsmateriaal. CCV’ers bieden veiligheidspartners maatwerk om aanpakken te starten en projecten (door) te ontwikkelen. Zodat professionals en ondernemers – nóg - effectiever kunnen optreden tegen veiligheidsrisico’s.
Doelgroep
Elke doelgroep

ChristenUnie
Werkwijze
Dit is een politieke partij en heeft ook dezelfde werking. Uiteraard met andere visies dan de vorige politieke partij. Deze partij is een linkse partij. Hun leuze is ‘Geef geloof een stem.’
Doelgroep
Mensen die dezelfde (of ongeveer dezelfde) visie hebben als deze partij en die op deze partij stemmen bij de verkiezingen omdat ze akkoord gaan met hun visie.

D66
Werkwijze
Dit is een politieke partij en heeft ook dezelfde werking. Uiteraard met andere visies dan de vorige politieke partijen. Dit is een centrumpartij. Op economisch vlak zijn ze centrum-rechts en op sociaal vlak centrum-links. Vooral de thema’s ‘individuele ontplooiing’ en ‘Europese samenwerking’ staan bij hen centraal.
Doelgroep
Mensen die dezelfde (of ongeveer dezelfde) visie hebben als deze partij en die op deze partij stemmen bij de verkiezingen omdat ze akkoord gaan met hun visie.

Dienst IPOL
Contact
Zoetermeer in Nederland.
Werkwijze
De Dienst Internationale Politiesamenwerking is een partner van de Nederlandse Politie. Deze dienst heeft taken zoals het coördineren van politie- en rechtshulpinformatie, ook het coördineren van de samenwerking en inzet van verschillende politiediensten nationaal en internationaal.
Ze heeft een centrale rol binnen de criminaliteitsbeheersing, openbare orde en veiligheid.
Ze verzamelt (inter)nationale informatie om de bovenregionale criminaliteit aan te pakken.

De Dr. Van der Hoeven Kliniek
Werkwijze
De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. De kliniek werkt aan een veiliger samenleving. Dit door patiënten met tbs maatregel en een civielrechtelijke maatregel binnen te leren hoe ze buiten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor de ander en voor zichzelf. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. Zo werken we aan een veilige samenleving. De kliniek biedt zorg op maat. Dat betekent dat we behandelen waar mogelijk en begrenzen waar dat nodig is. We werken intensief samen met ketenpartners. Zo kunnen we met stepped care (geleidelijk) patiënten zo ver mogelijk de samenleving in begeleiden. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en één in Amersfoort (De Voorde) en kent drie specialisaties: TBS, KIB (Kliniek Intensieve Behandeling), Long care voor zowel TBS- als KIB-patiënten.
Doelgroep
TBS-patiënten, KIB-patiënten

GroenLinks
Werking
Dit is een politieke partij en heeft ook dezelfde werking. Uiteraard met andere visies dan de vorige politieke partijen. Dit is (zoals de naam al blootgeeft) een linkse partij. Hun standpunten zijn: goede zorg, meer werk, eerlijk delen, schone energie.
Doelgroep
Mensen die dezelfde (of ongeveer dezelfde) visie hebben als deze partij en die op deze partij stemmen bij de verkiezingen omdat ze akkoord gaan met hun visie.

HALT:
Contact
Naam: Halt
Telefoonnummer: 088 115 35 00
E-mail: ln.tlah|ofni#ln.tlah|ofni
Doelgroep
Voor iedereen van 12 tot 18 jaar
Doel
Voorkomen dat het gedrag van de jongere van kwaad naar erger wordt.
Het grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij.
De kans bieden aan de jongere om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft.
Werkwijze
Ze grijpen direct en op een grondige manier in.
De jongere wordt geconfronteerd met zijn gedrag en de gevolgen daarvan.
Ze proberen jongeren te laten zien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag.
De jongeren moeten hun excuses aanbieden aan hun slachtoffers, eventueel de schade vergoeden en in sommige gevallen een werkstraf voldoen.
Halt pakt de kans op herhaling van het gedrag onmiddellijk aan.

Het openbaar ministerie Rotterdam
Contactgegevens
Bezoekadres: Wilhelminaplein 100/125
Postadres: Postbus 50956, 3007 BT Rotterdam
Tel.: 010-8888000
E-mail: ln.mo|madrettor#ln.mo|madrettor
Doelgroep
Voor iedereen, maar speciaal gericht op Justitieklanten.
Doel
De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en andere bij wet vastgestelde taken.
Werkwijze
De hoofdtaal van het Openbaar Ministerie is te verdelen in drie kleinere taken:
- De opsporing van strafbare feiten.
- De vervolging van strafbare feiten.
- Toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.

Instelling voor Ambulante Forensische Psychiatrie
Werking
het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. Ook kan problematisch middelengebruik aan de orde zijn. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.
Doelgroep
Cliënten van 12 jaar en ouder.

Integrale Veiligheidsmonitor
Werking
Onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Dit is dus geen organisatie zoals ik dacht, maar een onderzoek. Dit is wel in samenwerking met de politie.
Doelgroep
De gemeenten die een aanvraag doen voor zo een onderzoek.

Justitïele InformatieDienst (JID)
Werking
We doen er alles aan om betrouwbare informatie te verstrekken over de juiste persoon, een integer persoonsbeeld. Ook is ons er veel aan gelegen zo volledig mogelijk te zijn. Dankzij JDS en de SKDB beschikken we over een groot deel van de relevante informatie in de strafrechtsketen. Via verwijzingen naar achterliggende informatiebronnen wordt het beeld nog vollediger. Dit noemen we het integraal persoonsbeeld.
Naast de persoonsinformatie in de systemen van de Justitiële Informatiedienst, zorgen we ook voor de ontsluiting van digitale documenten. Hiervoor wordt een centraal depot ingericht waarmee de documenten digitaal en duurzaam worden opgeslagen. Deze digitale documenten hebben dezelfde bewijskracht als de papieren versie.
Verder is de Justitiële Informatiedienst vooral een kenniscentrum op het gebied van informatievoorziening voor de strafrechtsketen. De Justitiële Informatiedienst adviseert en helpt de klant bij het invullen van de informatiebehoefte, zodat deze de eigen bedrijfsdoelstellingen kan realiseren.
Doelgroep
Personen die de rechtsregels, zoals beschreven in het strafwetboek, hebben overtreden.

KLPD
Contact
KLPD - Dienst Spoorwegpolitie
Jaarbeursplein 17
3521 AN Utrecht
The Netherlands
Werking
Het is een veelzijdig politiekorps met taken die niet passen bij de politieregio’s of die landelijk of internationaal belangrijk zijn. Het KLPD zorgt ook voor de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis en de training van politiepaarden en speurhonden.
Doelgroep
Zware criminaliteit, grof geweld en terrorisme

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van BZK)
Contact
Bezoekadres:
Ministerie van BZK
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag.
Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon:
070 426 64 26
Werking
Ze houden zich bezig met het openbaar bestuur, de democratische redhtstaat, de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint Maarten en Aruba, wonen en de rijksgebouwen.
Hun missie houdt in dat ze de waarden van de democractie borgen. Ze dragen eraan bij dat de burgers kunnen wonen in betaalbare, veilig en energiezuinige woningen.
Doelgroep
Breed publiek.

Ministerie van Justitie
Contact
Turfmarkt 147,
2511 DJ Den Haag, Nederland
Werking
Het ministerie van Veiligheid en Justitie bestaat uit verschillende onderdelen, die elk hun eigen taken hebben. Zoals: Centraal Justitieel Incassobureau; brandweer, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Terugkeer & Vertrek,…
Doelgroep
Breed publiek

NS
Contact
NS Hoofdkantoor
Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht
Postbus 2025
3500 HA Utrecht
Werking
Activiteiten
- Reizigersvervoer
- Knooppuntontwikkeling
- Materieelonderhoud
- Vervoer van deur tot deur
- Zakendoen met NS
- Maatschappelijke samenwerking
Spoorsector
- Verantwoordelijkheden op het spoor
- Regionale concurrentie
- Spoorwegwet en concessie
Klantoordelen en prestaties
- Over klantoordelen en prestaties
- Klantoordelen
- Treinen en dienstregeling
- Deur-tot-deurreis en Duurzaamheid
Doelgroep
Reizigers

OM
Contact
Hangt af van het arrondissement
Werking
Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt wie voor de rechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit. Het is de enige instantie die kan besluiten een persoon te vervolgen. Het werkterrein van het OM is het strafrecht.
Doelgroep
Iemand die een strafbaar feit begaat

Politie
Contact
Lokale politie VLAS (Liggingsplan)
Oude-Vestingsstraat 2 a
8500 KORTRIJK (België)
056 23 96 11
eb.salvzp|eitilop#eb.salvzp|eitilop
Werking
Zoek uw wijkagent / toelating inname openbaar domein – gemeentelijke parkeerkaart / gevonden (brom)fietsen / aanspreekpunt scholen / preventie / verkeers- preventie en educatie / fuiven / wapenvergunningen / bibliotheek
Doelgroep
Iedere burger

ProRail
Contact
De Inktpot (hoofdkantoor):
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht
Postbus 2038
3500 GA Utrecht
Werking
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen het spoornetwerk veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer maken en werken daar dagelijks aan. Dat doen we altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de samenleving.
Doelgroep
Reizigers met treinverkeer

TNS NIPO
Werking
Een bureau die opinies onderzoekt. TNS NIPO heeft een database met duizenden gescreende mensen die vragenlijsten beantwoorden. Voor ieder onderzoek neemt het bureau daaruit een selectie en legt de onderzoeksvragen voor aan deze selectie.
Doelgroep
Niet echt een specifieke doelgroep.

Thuis Op Straat (TOS)

ALGEMENE WERKING:
TOS werkt aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij.

DOELGROEP:
Jeugd van 7 tot 24 jaar.

CONTACTGEGEVENS:
Stichting Thuis Op Straat / TOS Centraal
Beukelsdijk 107-109
3021 AE Rotterdam
Telefoon 010 437 61 11
Fax 010 437 61 17

Welzijnorganisatie Doenja

ALGEMENE WERKING:
De stichting wil een leefbare en vitale samenleving door het leveren van een bijdrage aan de sociale en materiële verbetering van wijken en buurten.
Doelgroep

CONTACTGEGEVENS:
Stichting DOENJA Dienstverlening
Europalaan 55
3526 KP Utrecht
030 – 2809080
ln.gninelrevtsneidajneod|ofni#ln.gninelrevtsneidajneod|ofni
www.doenjadienstverlening.nl

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Werking
WODC is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en verricht wetenschappelijk (beleidsgericht) onderzoek
Doelgroep
Elke doelgroep